Educational Kits

ROBOTIS PLAY 300 DINOs

Thời điểm này đối với con bạn là giai đoạn quan trọng nhất để học hỏi. Kích thích não bộ của chúng với ROBOTIS PLAY 300 để có được những trải nghiệm thú vị và hiệu quả!

Bạn có thể chế tạo 7 mẫu robot với ROBOTIS PLAY 300, bao gồm Brachio, Triceratops, và Tyranno.