TẠP DỀ GAC

Tạp dề giúp các bé không làm bẩn quần áo khi đang thao tác vẽ màu nước hoặc Arcrylic