Educational Kits

ROBOTIS DREAM II Level 4 Kit

*Bạn sẽ cần mua ROBOTIS DREAM II Level 1, Level 2 và Level 3 để chế tạo các rô-bốt mẫu trong ROBOTIS DREAM II Level 4.

ROBOTIS DREAM II LEVEL 4 nâng cao kiến thức về rô-bốt. Nó dạy các nguyên tắc của ròng rọc, thiết bị khác và lập trình. Nó cũng dạy bạn cách sử dụng tất cả các thiết bị ngoại vi của rô-bốt.

ROBOTIS DREAM II Lv. 4 bao gồm 12 chương lắp ráp, ứng dụng các nguyên lý, và giải quyết vấn đề.