ALBUM FOUNDATION

Sản phẩm Album có kích cỡ phù hợp với bài vẽ cấp độ Foundation giúp lưu giữ tốt các tác phẩm của học viên.