Educational Kits

ROBOTIS DREAM II Level 2 Kit

Lưu ý: Bạn sẽ cần mua ROBOTIS DREAM II Level 1 để chế tạo các rô-bốt mẫu trong ROBOTIS DREAM II Level 2.

ROBOTIS DREAM II LEVEL 2 được chế tạo dựa trên LEVEL 1 để nâng cao hiểu biết về rô-bốt học. Nó dạy những điều cơ bản về cấu trúc của rô-bốt. Cảm biến hồng ngoại và cảm biến micrô. Nó cũng dạy các nguyên tắc về tốc độ, tính đàn hồi, quán tính, gia tốc và lực kết quả.